هرچه هست بارش دلی ست که گاهی تنگ میشود...
20 روش آسان حفظ قرآن