هرچه هست بارش دلی ست که گاهی تنگ میشود...
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟